Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.BAZARKA.COM§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) definiuje zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.bazarka.com oraz korzystania z usług dostępnych za jego pośrednictwem.

 2. Właścicielem oraz operatorem serwisu www.bazarka.com (zwanego dalej również Serwisem) jest WIVE sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Długiej 41/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ​0000422155, NIP 9562300284, REGON 341285671.§ 2
Przedmiot działalności


 1. Serwis www.bazarka.com służy prowadzeniu profesjonalnej działalności handlowej, z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych. Serwis bazarka.com umożliwia:

 1. założenie i prowadzenie sklepu internetowego;

 2. korzystanie z kompletnych narzędzi, niezbędnych do prowadzenia sklepu internetowego;

 3. korzystanie z uprzednio przygotowanej, wzorcowej dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia działalności w formie sklepu internetowego (regulamin sklepu internetowego, polityka prywatności, polityka dot. plików cookies, polityka bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcja zarządzania);

 4. integrację założonego sklepu internetowego z serwisami allegro.pl, ebay.com, facebook.com, twitter.com;

 5. zintegrowanie założonego sklepu internetowego z system płatności DotPay, PayU oraz Paypal;

 6. korzystanie ze zintegrowanych usług kurierskich;

 7. korzystanie z usług dropshipping;

 8. zakup oraz zarządzanie domenami internetowymi home.pl bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnym sklepu internetowego;

 9. zamówienie szablonu sklepu internetowego według indywidualnie określonych wytycznych.

 10. Korzystanie z serwisu www.bazarka.com oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.§ 3
Proces rejestracji


 1. Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu www.bazarka.com możliwe jest pod warunkiem dokonania rejestracji.

 2. Proces rejestracji w serwisie www.bazarka.com wymaga prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego.

 3. W celu rejestracji w serwisie należy podać następujące dane:

a) adres e-mail (pełniący funkcję loginu)

b) nazwę sklepu

c) utworzone przez Użytkownika hasło dostępu.


 1. W wyniku Rejestracji, w Serwisie zostaje utworzone konto Użytkownika.

 2. Celem umożliwienia prawidłowego korzystania z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług, Użytkownik powinien dokonywać bieżącej aktualizacji danych podanych w toku rejestracji.

 3. Każdy z Użytkowników może posiadać więcej niż jedno konto w serwisie www.bazarka.com.


§ 4

Zasady funkcjonowania


 1. Przez sklep internetowy na gruncie niniejszego regulaminu należy przez rozumieć serwis internetowy umożliwiający sprzedaż towarów i usług w internecie na rzecz klientów końcowych. Każdorazowo sklep internetowy składać będzie się z następujących elementów składowych: szablon sklepu internetowego oraz panel administracyjny sklepu. 
 2. Dostęp do usług oraz funkcjonalności serwisu www.bazarka.com dostępny jest z poziomu panelu administratora konta Użytkownika. Za pośrednictwem panelu administratora Użytkownik może w szczególności:


 • w sposób bieżący zarządzać założonym sklepem internetowym

 • aktualizować dane

 • aktywować i zdefiniować dodatkowe usługi i funkcjonalności takie jak: integracja założonego sklepu z serwisami allegro.pl, ebay.com, facebook.com, twitter.com; integracja z system płatności DotPay, PayU oraz Paypal; korzystanie z usług kurierskich;

korzystać z usług dropshipping, czyli sprzedawać towar udostępniany na odrębnych zasadach przez serwis www.bazarka.com, dokonując wymaganej zapłaty dopiero po uzyskaniu płatności od klienta końcowego;

zakupić, przenieść oraz zarządzać domenami internetowymi bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego;

zamawiać i opłacać kuriera oraz drukować listy przewozowe;

generować ofertę sklepu internetowego dla potrzeb serwisów zajmujących się porównywaniem cen (tzw. "porównywarki”)

korzystać z dostępnych szablonów sklepu internetowego oraz modyfikować je we własnym zakresie, na potrzeby swojego sklepu internetowego założonego w Serwisie .


 1. Przed aktywacją poszczególnych usług Użytkownikowi zostanie przekazana pełna informacja na temat ich odpłatności oraz zasad działania.

 2. Oferowana przez Serwis wzorcowa dokumentacja (§ 2 ust. 1 pkt c) może być modyfikowana przez Użytkownika stosownie do jego potrzeb i wymagań.

 3. Użytkownik może zamówić szablon sklepu internetowego, który zostanie opracowany według indywidualnie określonych przez niego wytycznych. Przygotowanie takiego szablonu nastąpi za odrębną opłatą, na mocy dodatkowej umowy Stron.


§ 5

Reguły odpowiedzialności


 1. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią powszechnie obowiązujących przepisów regulujących kwestię prowadzenia profesjonalnej działalności handlowej za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. Serwis www.bazarka.com nie jest uczestnikiem transakcji handlowych dokonywanych przez Użytkownika z końcowymi klientami sklepu internetowego. Użytkownik dokonuje tego typu transakcji w imieniu własnym i na własny rachunek.

 3. Zawartość sklepu internetowego Użytkownika powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Nie powinna naruszać praw osób trzecich (w szczególności w zakresie praw autorskich) oraz dobrych obyczajów.


§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Dane udostępnione przez Użytkownika w procesie rejestracji, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz oferowanych w jego ramach usług i funkcjonalności.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb właściciela serwisu www.bazarka.com. Dane te są gromadzone będą z należytą starannością, a zarazem odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Wykorzystanie podanego w toku rejestracji adresu e-mail Użytkownika, w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204), może mieć miejsce wyłącznie pod warunkiem uprzedniego uzyskania, wyraźnej, odrębnej zgody Użytkownika.

 4. Zgromadzone dane będą mogły w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu. Na żądanie użytkownika dane zostaną zmienione lub usunięte w sposób definitywny.

 5. Wszelkie dane informatyczne, w tym również zgromadzone dane osobowe przechowywane będą na zewnętrznym serwerze http://aws.amazon.com/. Z tego tytułu, serwis www.bazarka.com, może posiadać dostęp do danych osobowych zgromadzonych przez Użytkowników w toku korzystania z usług. Użytkownicy zobligowani są pouczyć o tej okoliczności klientów końcowych oraz uzyskać od nich w tym zakresie wszelkie wymagane prawem zgody.

§ 7

Zasady płatności

 1. Przez okres 30 dni od daty rejestracji, serwis www.bazarka.com daje swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieodpłatny (Darmowy okres próbny).

 2. Po upływie Darmowego okresu próbnego, stosownie do decyzji Użytkownika następuje:

- zamknięcie sklepu internetowego oraz dezaktywacja konta

lub

- kontynuacja świadczenia usług, przy czym od tego momentu korzystanie z serwisu www.bazarka.com, ma charakter odpłatny.

 1. Korzystanie z usług i funkcjonalności serwisu www.bazarka.com po zakończeniu Darmowego okresu próbnego, możliwe będzie po uiszczenie wymaganych należności zgodnie z treścią Cennika, dostępnego pod adresem http://bazarka.com/pl/cennik

 2. Uregulowanie należności za korzystanie z poszczególnych usług i funkcjonalności następuje z góry. Zapłata możliwa będzie przy wykorzystaniu funkcjonalności serwisu www.bazarka.com.

 3. Dokumenty rozliczeniowe oraz dane dotyczące płatności widoczne będą w panelu administracyjnym Konta Użytkownika.

 4. Dokonanie prawidłowego rozliczenia Stron, wymagać może podania przez Użytkownika następujących danych:

- adres

oraz ewentualnie

- dane identyfikujące prowadzoną działalność gospodarczą.


§ 8


Postanowienia końcowe


 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016

 2. Regulamin dostępny będzie na stronie http://bazarka.com/pl/rules jak również w siedzibie właściciela serwisu.

 3. Użytkownik może w każdym czasie, bez podania przyczyny, usunąć utworzone przez siebie Konto.

 4. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług oraz wystąpienia innych nieprawidłowości, Użytkownik może złożyć reklamację. Zaleca się, by zgłoszenia reklamacyjne kierowane były na adres e-mail: info@bazarka.com

 5. Celem przyspieszenia procesu rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego, zaleca się, by każda reklamacja zawierała dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, jak również usługi której dotyczy zastrzeżenie.

 6. Wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania serwisu www.bazarka.com, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektroniczny info@bazarka.com


Copyright © 2014-2017 Bazarka - WIVE Sp. z o.o.
Strona korzysta z plików Cookies w realizacji uług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Eu2
Eu1
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013